Allmänna villkor Hyresavtal Luftlek.se

1. Äganderätt
Hyresobjektet är hyresgivarens egendom. Hyrestagaren förvärvar inte på grund av detta avtal äganderätt till produkten. Hyrestagaren får därmed inte pantsätta, överlåta eller sälja produkten eller delar därav. Hyrestagaren får heller inte utan skriftligt medgivande av hyresgivaren överlåta detta avtal på annan eller i sin tur uthyra produkten eller del därav till annan.

2. Hyrtider
Dagshyran är 07:00 – 21:00 och produkten skall återlämnas inom dagshyrans tid (om inte annat avtalats).
Om produkten ej återlämnas inom dagshyrans tid ska ersättning utgå enligt punkt 4.

3. Nyttjande
Hyrestagaren förbinder sig att tillämpa de instruktioner som finns i produktbladet för varje enskild produkt gällande montering, förankring, nyttjande, demontering och paketering av produkten.
Det åligger hyrestagaren att sköta hyresobjektet i enighet med de instruktioner och anvisningar som medföljer produkten samt även vårda produkten så att den är i gott skick.

4. Återlämning
Om produkten inte återlämnas på avtalad tid debiteras hyrestagaren ny dagshyra av produkten.
Om produkten inte är rengjord, torr och paketerad i enlighet med produktbladet förbinder sig hyrestagaren att betala ompaketerings- och rengöringskostnad. Hyrestagaren debiteras 995kr/produkt för rengöring och ompaketering och 200kr för ej återlämnad produktpärm. Priser exkl moms.

5. Avbokning
Uppbokade produkter kan avbokas av hyrestagaren till en kostnad av 500kr per produkt fram till 7 dagar innan hyresdatum. Vid avbokning 3-7dagar före debiteras 50% av hyreskostnaden och senare än 3 dagar före debiteras 100% av hyreskostnaden.

6. Oförutsedda händelser
Hyresgivaren har rätt att avboka eller, om möjligt, ersätta produkter med andra, vid oförutsedda händelser som hyresgivaren inte kan förutse eller förhindra. Exempel på sådana händelser är stöld, brand, skada på produkter eller sjukdomsfall på personal. Hyrestagaren har rätt till full återbetalning av hyra och bokningsavgifter men äger ej rätt till annan ersättning.

Vid uppdrag där Luftlek Event Och Uthyrning AB sköter montering, bevakning och är ansvariga äger vi rätten att stänga ner produkterna vid oförutsedda händelser som strider mot standarden EN 14960:2013. Sådana händelse kan vara kraftig vind eller nederbörd.

7. Förlust eller skada på hyresobjekt
Hyrestagaren bär oberoende av om eget vållande föreligger eller inte, ensam ansvaret för förlust av, eller skada på, Hyresobjektet. Sådan skada eller förlust befriar inte Hyrestagaren från sin skyldighet att erlägga hyra eller från övriga förpliktelser enligt detta Avtal.
Om Hyresobjektet skadas, förstörs eller förloras så att det blir obrukbart åligger det Hyrestagaren att ersätta hyresgivaren fullvärde av produkten/produkterna. Hyrestagaren rekommenderas att ha en egen försäkring.

8. Försäkring
När Hyresgivaren anlitas för helhetsuppdrag med frakt, montering och bevakning så står hyresgivaren med ansvarsförsäkring. Hyresgivaren arbetar enligt EN 14960:2013 och hyrestagaren får inte på något sätt försvåra eller förhindra detta arbetssätt. När hyrestagaren inte anlitat hyresgivaren för frakt, montering och bevakning är det hyrestagarens ansvar att bevaka och montera produkterna enligt EN 14960:2013. Standarden finns beskriven i produktpärmen som alltid ska vara med till den hyrda produkten. Hyrestagaren rekommenderas att ha en ansvarsförsäkring.

9. Ansvar för person- och sakskada
Hyrestagaren skall hålla Hyresgivaren skadeslös i den utsträckning Hyresgivaren åläggs ansvar gentemot tredje man för sådan skada eller förlust, som Hyresgivaren inte ansvarar för gentemot Hyrestagaren.
Hyresgivaren ansvarar inte för sakskada som Hyresobjektet orsakar på fast eller lös egendom om skadan inträffar då Hyresobjektet är i Hyrestagarens besittning, eller på gods framställt av Hyrestagaren eller på gods i vilket Hyrestagarens gods ingår, eller för skada på fast eller lös egendom som detta gods orsakar på grund av Hyresobjektet.

10. Tvist och tillämplig lag
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas.